ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

(érvényesek 2018.12.21-től)

Impresszum

ETIVERA Verpackungstechnik Kft.
Innovationspark 3
AT-8321 St. Margarethen an der Raab
Telefon: +43-3115-21999
Fax: +343115 212999-88

E-mail: office@etivera.at
Információk, adatkezelési tájékoztatók és reklamációk: office@etivera.at

Jogi forma: Korlátolt felelősségű társaság

Cégjegyzékszám: 234773f

Cégjegyzék bíróság: Grazi Tartományi Polgári jogi Bíróság

Bírósági illetékeség: Weizi Járásbíróság

A web-oldal alapirányultsága: Ez a web-oldal információkat közöl vállalatunk termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan.

A vállalkozás tárgya: Csomagolástechnika

Tagság kamarai szervezetnél: Steiermarki Gazdasági Kamara

Hatóság: Weiz Járási főnökség

Ipari- vagy szakmai jogi előírások: Osztrák Ipartörvény Önkéntes irányvonalak: www.guetezeichen.at (https:// www.guetezeichen.at/unternehmen/kriterien)

Médiatulajdonos: Etivera Verpackungstechnik GmbH., Innovationspark 3., AT-8321 St. Margarethen an der Raab

Ügyvezető: Ing. Peter Kulmer

Az ügyvezető címe: lásd fenti cím

Hozzáférés ipari- vagy szakmai jogi előírásokhoz: Speciális szakmai jogi előírásokat a Szövetségi Jogi információs rendszerben, http://www.ris.bka.gv.at alatt talál.

UID-szám ATU 570 181 04

ARA szervízlicenc-szám (Ausztria): 80502

Az ETIVERA Verpackungstechnik Kft. ill. az ETIVERA Etikettenproduktion Kft., a továbbiakban ETIVERA, különböző tipusú, egyszerhasználatos csomagolóanyagok gyártásával és terjesztésével foglalkozik.

1.)

Valamennyi szerződésre kizárólagosn jelen Üzleti feltételek érvényesek, a mindenkor érvényes megfogalmazásukban. Nem kötelező érvényűek azok az Üzleti feltételektől eltérő feltételek ill. szerződési záradékok, amelyekről nem jött létre a szerződő felek közötti határozott írásbeli megállapodás. A megkívánt írásbeli formától való eltérés is az írásbeli megállapodást teszi szükségessé.

2.)

Ezek az Általános üzleti feltételek a megbízás kiadása és/vagy a szállítmány elfogadása által elismertnek minősülnek.

3.)

Az ETIVERA termékek megrendelése oly módon megy végbe, hogy az ügyfél az ajánlatokat írásban fogadja el. Az ügyfél az ajánlatokat írásban továbbítva, a mindenkor aktuális katalógusba történő betekintés által, az interneten közzétett ajánlatok által vagy az ETIVERA külső munkatársától kapja.

Írásbeli megbízásokat postán, faxon, e-mailben, az ETIVERA által működtetett online-shopban, az ETIVERA által üzemeltetett üzlethelyiségekben, vásárokon vagy egy arra kijelölt külső munkatársnál lehet adni.

A szerződés szövegét elmentjük, és e-mailen küldjük meg Önnek a megrendelési igazolást. A Bejelentkezésen keresztül mindenkor megtekintheti és megváltoztathatja megrendeléseit és személyes adatait.

4.)

A szerződés tartalma, valamennyi egyéb információ, az ügyfélszolgálat, az adatokra vonatkozó információk és a reklamációk intézése német és angol nyelven érhető el.

5.)

Az elszámolás Euró pénznemben történik.

Az árak a megrendelés időpontjában nem tartalmazzák a törvényesen előírt többletadót, továbbá valamennyi a szállítással keletkező illetéket. Ezek a szerződés megkötése előtt az árukosárban, azt követően pedig egy az ügyfélnek megküldött szerződésigazolásban láthatók. Amennyiben a szállítás során export- vagy import illetékek válnak esedékessé, azok szintén a megrendelőt terhelik (Tájékoztatást ehhez az Ön illetékes Vámhivatalánál kap).

6.)

Valamennyi belföldi számla, a számla keltezésétől számított 14 napon belül, levonások nélkül fizetendő. Arra az esetre amennyiben közismertté válik az ügyfél gazdasági viszonyainak kedvezőtlenné válása, ETIVERA fenntartja magának azon jogát, hogy egyoldalú speciális fizetési módozatot határozzon meg, hogy kiegészítőleges biztosítékokat követeljen vagy pedig, hogy a szerződéstől egyéb indok közlése nélkül visszalépjen.

A külföldi számlák, amennyiben nem kerül más megállapodásra, előre fizetendők.

7.)

A szállított áru az áru teljes kifizetéséig az ETIVERA tulajdonában marad. A szerződő fél azt nem zálogosíthatja el és biztosítékként sem ruházhatja át másra. Az áru továbbértékesítése is csak akkor megengedett, ha az eladási árat teljes egészében közvetlenül ETIVERAnak utalják át vagy a vételárkövetelést ETIVERAnak írásban átengedik, azt ETIVERA írásban elfogadja és az engedményezés a számvitelben bejegyzésre kerül. ETIVERA valamennyi abból származó hátrányáért a szerződő fél / ügyfél szavatol korlátlanul.

Fizetési késedelem esetén a törvényesen előírt kamatok érvényesek, vállalati ügyfelek esetében pedig a Vállakozási Törvényk (UGB) 352.§-a szerint.

8.)

Elállási jog

A Fogyasztóvédelmi Törvény (KSchG) szerint a fogyasztóknak joguk van tizennégy napon belül, indokok közlése nélkül, a szerződéstől elállni.

Az elállás határideje a törvényes szabályozás szerint az alábbiak szerint alakul:

 1. szolgáltatási szerződés esetében vagy víz-, gáz- vagy áramszállítási szerződés esetében, amennyiben azt nem körülhatárolt térfogatban vagy meghatározott mennyiségben kínálják eladásra, távhő vagy digitális tartalmak szállítási szerződésének esetében, amelyeket nem fizikális adathordozókon szállítanak, a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap.
 2. adásvételi szerződés esetében tizennégy nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az áru(ka)t birtokba vette.
 3. több árura vonatkozó szerződés esetében, amely árukat a fogyasztó egy egységes megrendelés keretében rendelt meg, és amelyek elkülönítve szállítandók, tizennégy nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az áru(ka)t birtokba vette.
 4. egy árunak több részküldeményben vagy darabban történő szállítására vonatkozó szerződés esetében tizennégy nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az utolsó részküldeményt vagy az utolsó darabot birtokba vette.
 5. áruknak meghatározott időszakon keresztül történő rendszeres szállítására vonatkozó szerződés esetében tizennégy nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az első árut birtokba vette.

Ahhoz, hogy elállási jogával éljen, tájékoztatnia kell minket (ETIVERA Verpackungstechnik GmbH., Innovationspark 3., AT-8321 St. Margarethen an der Raab, Telefon: +43-3115-21999, Fax: +343115 212999-88, E-mail: office@etivera.at) egy hozzánk (pl. postai úton feladott levélben, telefaxon vagy e-mailben) intézett egyértelmű nyilatkozattal azon elhatározásáról, hogy a szerződéstől el kíván állni. Ehhez használhatja a mellékelt Elállási mintanyilatkozatot is, ami azonban nem előírásszerű.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jogának gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő letelte előtt elküldi.

Az elállás következményei

Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, akkor mi visszatérítünk Önnek valamennyi kifizetett összeget, amelyet Öntől kaptunk, beleértve a szállítási költségeket is (azoknak a kiegészítő költségeknek a kivételével, amelyek abból keletkeznek, hogy Ön az általunk kínált, legkedvezőbb standard szállítástól eltérő más fuvarozási módot választott), haladéktalanul és legkésőbb tizenégynapon belül attól a naptól számítva, amelyen a szerződéstől való elállásának közleménye nálunk beérkezett. A visszatérítéshez ugyanazt a fizetőeszközt használjuk, mint amivel Ön az eredeti tranzakciónál élt, kivéve, ha kifejezetten valami más került Önnel megállapodásra; semmilyen esetben sem számítunk fel költségeket Önnek ezért a visszafizetésért. Azoknak a vételi szerződéseknek az esetében, amelyekben nem ajánlottuk fel, hogy az elállás esetén az árut magunk hozzuk el, megtagadhatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg az árut vissza nem kaptuk vagy amíg Ön nem mutatott be igazolást arra vonatkozóan, hogy az árut visszaküldte, aszerint, hogy melyik a korábbi időpont.

Ha Ön árut kapott a szerződéssel kapcsolatban, akkor Önnek az árut az ETIVERA számára haladéktalanul és minden esetben legkésőbb tizennégy napon belül, attól a naptól számítva, amelyen Ön minket a szerződéstől való elállásáról értesített, vissza kell küldenie vagy át kell adnia. A határidő akkor kerül betartásra, ha Ön az árut a tizennégy napos határidő letelte előtt küldi el. Ön viseli az áru visszaküldésével járó közvetlen költségeket.
Az áru esetleges értékvesztéséért akkor kell Önnek felelnie, ha ez az értékvesztés az áru jellegének, tulajdonságának és működésmódjának a vizsgálatához szükséges mértéken túli használatára vezethető vissza.

Ha Ön kérte, hogy a szolgáltatás az elállás határideje alatt kezdődjék, akkor Önnek olyan mértékű összeget kell a számunkra fizetnie, amely a szerződésben kilátásba helyezett szolgáltatások teljes terjedelmének az arányában az addig az időpontig, amikor Ön minket ezen szerződés vonatkozásában az elállási jogának a gyakorlásáról értesít, a már teljesített szolgáltatások részarányának felel meg.

Ha az ügyfél vállalkozó, akkor az elállás teljes mértékben kizárt.


Elállási mintanyilatkozatot

(Ha Ön a szerződéstől el akar állni, akkor kérjük töltse ki ezt a formanyomtatványt és küldje vissza a számunkra)

 • [Név, Cím, E-mail-cím, és adott esetben a vállalkozás fax-száma a vállalkozó által megadva] részére:
 • Ezennel elállok/ elállunk (*) az általam/ általunk(*)megkötött szerződéstől az alábbi áruk (*) vásárlásának a tekintetében /
 • az alábbi szolgáltatások teljesítésének a (*) tekintetében
 • Megrendelve dátum (*) / megkapta dátum (*)
 • A fogyasztó neve
 • A fogyasztó címe
 • A fogyasztó aláírása (csak papíron történő közlésnél)
 • Dátum

(*) Húzza ki a nem megfelelőt.

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát
 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések esetében, ha a vállalkozás – a fogyasztó határozott kérése alapján a FAGG 10.§-a szerint, valamint a fogyasztó azon igazolása alapján, miszerint tudomást szerzett a szolgáltatás egészének teljesítését követő elállási jogának elvesztéséről – még az elállási határidő letelte előtt a FAGG 11.§-a szerint kezdte meg a szolgáltatások teljesítését és a szolgáltatásokat azután teljes egészében teljesítette,
 2. olyan áruk vagy szolgáltatások tekintetében, amelyek ára olyan pénzpiaci ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalatnak befolyása nincsen, és amelyek az elállási határidőn belül léphetnek fel;
 3. olyan áruk tekintetében, amelyeket az ügyfél specifikációja alapján készítenek vagy határozottan a személyes igényeknek megfelelően alakítják,
 4. romlandó vagy lejárati dátumát gyorsan túllépő áruk tekintetében,
 5. olyan zárt csomagolásban szállított áruk, amelyeket egészségvédelmi vagy higéniai okokból kifolyólag nem adhatók vissza, amennyiben azok zárt csomagolását a kiszállítás után eltávolították,
 6. olyan áruk tekintetében, amelyek a szállítás után a jellegénél fogva elválaszthatatlanul vegyült más anyagokkal
 7. alkoholtartalmú italok tekintetében, amelyeknek az áráról a szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelyek azonban a szerződéskötést követően 30 napnál korábban nem szállíthatók és amelyeknek az aktuális értéke olyan piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalatnak befolyása nincsen,
 8. lezárt csomagolású hang- vagy videófelvételek vagy számítógépes szoftver tekintetében, amennyiben azok zárt csomagolását a kiszállítás után eltávolították,
 9. hírlapok, folyóiratok vagy időszaki lapok tekintetében, az ezen publikációk szállítására kötött előfizetéses szerződések kivételével,
 10. szállásnyújtásra (lakhatási cél kivételével), áruszállításra, gépjárműkölcsönzésre valamint étel- és italszállításra irányuló szolgáltatások és olyan szolgáltatások tekintetében, amelyek szabadidős tevékenységekkel összefüggésben teljesítendők, amennyiben a szerződés teljesítésére a vállalkozó által egy meghatározott időpont vagy időszak van szerződésileg előirányozva,
 11. a nem tárgyi adathordozón tárolt digitális tartalom szállításának tekintetében, ha a vállalkozó – a fogyasztó határozott beleegyezése alapján, kapcsolatban a fogyasztó tudomásával az elállási jogának elvesztéséről a szolgáltatás teljesítésének időelőtti megkezdésekor, és a FAGG 7.§ 3. bekezdése szerinti azon igazolása rendelkezésre bocsátása után – még az elállási határidő letelte előtt a FAGG 11.§-a szerint kezdte meg a szolgáltatások teljesítését.
 12. olyan sürgős javítási- vagy üzemeltetési munkálatok tekintetében, amelyeknél a fogyasztó a vállalkozót ezen munkálatok elvégzése céljából történő kiszállásra kérte fel. Amennyiben a vállalkozó egy ilyen kiszállás alkalmával további olyan szolgáltatásokat is teljesít, amelyeket nem kifejezetten kérte a fogyasztó vagy olyan árukat is szállít, amelyekre az üzemeltetésnél vagy javításnál nem feltetlenül van szükség pótalkatrészként, akkor a fogyasztót ezen kiegészitő szolgáltatások vagy áruk tekintetében nem illeti meg az elállás joga.

A fogyasztót nem illeti meg továbbá az elállás joga, ha a terméket az ETIVERA Verpackungstechnik Kft. üzeméből hozza el, még akkor sem, ha azt megelőzőleg online-megrendelés történt, minthogy ez csak lefoglalásnak minősül. Az adásvételi szerződés csak az üzemben kerül megkötésre.

Végezetül a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga olyan szerződéseknél sem, amelyek nyilvános árverezésen kerülnek megkötésre.

9.)

ETIVERAnak minden egyes kivitelezésnél joga van a nagyobb- vagy kisebb mennyiségű szállításhoz az alábbiak szerint:

Mennyiségi eltérések darabszámban:

 • 20.000 darabig: 30%
 • 21.000 – 99.000 darabig: 20%
 • 100.000 darabtól: 10%

Mennyiségi eltérések kilogrammban:

 • 500 kg-ig: 30%
 • 501 – 4.999 kg-ig: 20%
 • 5000 kg-tól: 10%

10.)

A megbízónak nincs semminemű felszámolási- vagy visszatartási joga. Valamennyi keletkező figyelmeztetési- vagy behajtási illetéket a szerződő fél visel.

11.)

Fogyasztói ügyletekre az alábbiak érvényesek:

Az áru elküldésekor az áru elvesztésének vagy rongálódásának a veszélye csak akkor száll át a fogyasztóra, amikor az árut a fogyasztónak vagy egy a fogyasztó által megnevezett, a szállítótól eltérő más személynek leszállítják. Amennyiben a fogyasztó saját maga kötötte meg a szállítási szerződést anélkül, hogy a részünkről felajánlott nemteljesítési lehetőséget használja, akkor az áru elvesztésének vagy rongálódásának a veszélye már az árunak a szállító részére történő kiadásával átszáll.

A mindkét oldalon vállalkozásvonatkozású ügyletekre az alábbiak érvényesek:

A szállítás a megbízó számlájára és veszélyére az ETIVERA által arra megbízott szakvállalkozás által történik.

Az eladó viseli a rizikót az árunak az elküldésétől ill. a szállításra megbízott szakvállalkozás részére történő átadásától kezdve valamennyi veszélyért, továbbá a szállítás során az áru elvesztéséért is A megrendelő veszélyviselése az árunak a szállítási vállalat részére történő átadásától kezdve érvényesül.

Általánosságban érvényes:

A rakomány súlya a szállítólevélen van feltüntetve, így az átvevő felel a rakodási súly betartásáért.

A megállapodott határidők kerethatáridőként és a gyárteleptől érvényesek. Nem vállalunk felelősséget az olyan jellegű késedelemért, amely nem ETIVERA működési körébe esik. Az ETIVERA befolyási körébe eső, nem feltételezhető szállítási késedelem esetében azonban a szerződő partnernek joga van, hogy írásban visszalépjen a szerződéstől. Az abból keletkező kártérítési igények ez esetben határozottan kizártak. A részszállítmányok megengedettek. A kártérítési felelősség alapvetően a szándékosság és a súlyos gondatlanság eseteire korlátozódik.

12.)

ETIVERA csak olyan károkért felel, amelyek súlyos gondatlanság és szándékosság által keletkeznek. Vállalatokkal szemben, a Termékszavatossági törvény alapján, ETIVERA nem vállal felelősséget következetes anyagi károkért valamint abból levezetett igényekért. Ez a felelősség alóli mentésítés további szerződő partnerekre a szerződő partner egyéb felelősségvállalása mellett ruházandó át. A szerződő fél nem jogosult az ETIVERAval szemben őt megillető igényekről való lemondásra.

A vétkességi felelősség alapvetően a szállított áru értékére korlátozódik, annak értéknagysága szerint.

Valamennyi az ETIVERA részéről szállított áru esetében szélesebb értelemben vett csomagolásokról van szó. Amennyiben az ETIVERA részéről nem kerül más igazolásra, akkor alapvetően egyszerhasználatos csomagolásokról vagy egyszerhasználatos záróeszközökről van szó.

Valamennyi megrendelés esetén ismertetnie kell az ügyfélnek, hogy a szállított csomagolást milyen célra kívánja felhasználni, és köteles megadni, hogy különleges nyomásviszonyok kihathatnak-e a csomagolásra.

CO²-tartalmú folyadékokat csak olyan üvegekbe lehet tölteni, amelyeknél ETIVERA igazolta, hogy azok arra alkalmasak.

A töltőanyagba irányuló migráció értékének a betartását minden egyes különböző termékre vonatkozóan az élelmiszertöltőnek kell vizsgálnia és szavatolnia, mert csak ő maga határozza meg a végtermék összetételét, a gyártási folyamatot valamint a tárolási- és alkalmazási feltételeket.

ETIVERA ezen túlmenően nem vállal szavatosságot azért, hogy a szállított csomagolóanyag más csomagolóanyagokkal kombinálható-e.

ETIVERA főképpen annak vonatkozásában jelenti ki felelősségvállalásának mindennemű kizárását, amennyiben az ETIVERA részéről szállított csomagolást harmadik fél, bármely formában is, a továbbiakban feldolgozta ill. megmunkálta.

ETIVERA nem vállal felelősséget a töltőanyagért ill. a szállított csomagolótárolókhoz való megfelelő záróeszköz megválasztásáért.

Amennyiben nincs külön igazolva, a csomagolók, főképpen az üvegek, az EU-Norma rendelkezései szerint, azonban nem kifejezetten az Ö-Norma ill. egyéb nemzeti normák rendelkezései szerint, kerülnek kiszállításra.

13.)

A termékszavatosság a törvényben előírt rendelkezések szerint (24 hónap az áru átvétele után) történik. Amennyiben árucsere vagy javítás nem jön tekintetbe (nem lehetséges, túl nagy a ráfordítás, nem elvárható, határidős késedelem), akkor a vásárlónak joga van az árcsökkentésre ill. ha a hiányosság nem csekély mértékű, a szerződés megszüntetésére (átalakítás). Kizárt a (hiányosságból adódó) járulékos károknak valamint egyéb károknak, vagyoni károknak, harmadik személy ügyféllel szemben felmerülő kárának a megtérítése, amennyiben nem fogyasztói ügyletről van szó.

A hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Vállakozói Törvénykönyv erre vonatkozó rendelkezése szerint haladéktalanul, legkésőbb azonban a szállítmány kézbesítése utáni 3 munkanapon belül, írásban kell megtenni. A megtett reklamáció esetén ETIVERAnak megfelelő határidő, de legalább 4 hét engedélyezendő ahhoz, hogy a reklamációt a belátása szerint vagy utólag kiigazítsa, pótlást szállítson vagy árcsökkentést nyújtson. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azonban azokra az esetekre, amikor a szerződő fél nyomtaványokat vagy ehhez hasonlókat rendelt meg és azokat előállították, és a szerződő fél az utógyártásnál nem közölte, hogy a szövegben ill. a layout-ban változtatások történtek. A szerződő partner ebben az esetben köteles, az ezáltal keletkezett költségeket teljes mértékben megtéríteni. ETIVERA nem vállal felelősséget a megbízó/ szerződő partner által engedélyezett nyomtatási mintapéldányokban és nyomtatási levonatokban előforduló hibákért.

Első megrendeléskor ETIVERA az elkészítés előtt kívánságra mintapéldányt készít, amelyet a szerződő partnernek engedélyeznie kell. Amennyiben az engedélyezés nem történik meg legkésőbb 2 héten belül, akkor a mintapéldány engedélyezettnek tekintendő. Az előállítás kizárólagosan ennek a mintapéldánynak az alapján, a szokásos tolerancián belül, történik. ETIVERA nem vállal felelősséget a mellékelt mintákért, formákért és prototípusokért.

14.)

A mellékelt nyomtatási mintákért valamint a nyomtatás sujets-jéért a szerződő fél vállal felelősséget, kiváltképpen azért, hogy az mások jogait ne sértse és ilyen jellegű igénybe vételnél ETIVERAt ebben az összefüggésben teljes mértékben kár- és permentesíti. Valamennyi olyan műért, amelyet ETIVERA alkotott, ETIVERA szellemi tulajdonjogot tart fenn magának. A megbízónak visszavonhatatlan és nem exkluzív használati jogot biztosít. Valamennyi jog és kiváltképpen a további felhasználás joga, a feldolgozás, a megváltoztatás és egyéb értékesítés joga ETIVERAt illeti meg.

15.)

A tartalékra gyártott csomagolók és címkék ( BIO AUSTRIA, DEMETER, GENUSS REGION ÖSTERREICH és GUTES VOM BAUERNHOF márkák) beszerzésével kapcsolatban ETIVERA és az ÜGYFÉL közös megegyezéssel rögzíti, hogy az ÜGYFÉL jelenleg az érintett márkák (BIO AUSTRIA, DEMETER, GENUSS REGION ÖSTERREICH és GUTES VOM BAUERNHOF) tagüzeme. Mindaddig, amíg az ÜGYFÉL ezen tulajdonsággal rendelkezik, jogosult az ETIVERA által gyártott és értékesített (BIO AUSTRIA, DEMETER, GENUSS REGION ÖSTERREICH és GUTES VOM BAUERNHOF márkák) címkéit és csomagoló anyagait használni. Ez a használatba vételi engedély az ÜGYFELET csak, mint a BIO AUSTRIA-, DEMETER-, GENUSS REGION ÖSTERREICH- és GUTES VOM BAUERNHOF-tagüzeme tulajdonságában illeti meg, azonban az ÜGYFÈL más jellegű vállalkozói tevékenységének tekintetében nem. Abban az esetben, ha az ÜGYFÈL mint a BIO AUSTRIA-, DEMETER-, GENUSS REGION ÖSTERREICH- és GUTES VOM BAUERNHOF-tagüzeme tulajdonságát elveszíti, haladéktalanul köteles ezt az ETIVERA Verpackungstechnik Kft.-t tudomására hozni és adott esetben kár- és permetesíteni.

16.)

Valamennyi szolgáltatás teljesítési helye 8321 St. Margarethen/ Raab.

Valamennyi a szerződési viszonyból keletkező vitás ügyben kizárólagosan az ETIVERA székhelyén érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül megkeresésre. Kizárólag osztrák jog kerül alkalmazásra.

Amennyiben a szerződő partner a Fogyasztóvédelmi Törvény (KSchG) értelmében vett fogyasztó, és a fogyasztónak belföldön van lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye vagy belföldön van foglalkoztatva, akkor az ellene benyújtott keresethez csak annak a bíróságnak az illetékessége indokolt, amelynek a hatáskörében a lakhelye, a szokásos tartózkodási helye vagy a foglalkozásának a helye fekszik; ez nem érvényes azokra a jogvitákra, amelyek már létrejöttek.

17.)

Amennyiben jelen Általános üzleti feltételeknek egy rendelkezése érvénytelen vagy nem keresztülvihető, akkor az nem érinti az Általános üzleti feltételek többi rendelkezéseit.

18.)

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy vitás esetekben résztveszünk az Internet Ombudsman egyeztető eljárásában:

www.ombudsmann.at

Részletes információk az eljárások módjához: www.ombudsmann.at. A vállalatunkkal folytatott viták rendezéséhez az OS-plattform is használható: http://ec.europa.eu/consumers/odr

E-mail címünk: office@etivera.at

19.)

Német Csomagolási törvény (VerpackG) 2019.01.01-től

ETIVERA nem veheti át az Ön csomagolásainak a licencírozását. A német törvényhozás egyértelműen az „első forgalomba hozót“ (azt, aki az áruval töltött csomagolást a végső fogyasztónak küldi) kötelezi a licencírozásra. Ezért ETIVERA nem lehet az Ön értékesítési csomagolásának a licencjogosultja.

Fontos számunkra az Ön magánszférája. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk Önt az Ön adatainak a kezeléséről.

Általános adatok

Általános adatok – amikor Ön szerződést köt velünk, akkor az alábbi adatokat dolgozzuk fel:

Valamennyi adatot csak a megbízás teljesítéséhez szükséges terjedelemben dolgozzuk fel.

Az Ön törzsadatai: család- és keresztnév, tudományos fokozat, cég, osztrák vállalkozói szám vagy külföldi megfelelője, cím, részvételi szám és kapcsolattartási iformációk ( pl. e-mail-cím, telefonszám), információk a szerződéses viszonyunk jellegéről és tartalmáról.

A személyére vonatkozó egyéb adatok, amelyeket Ön vagy egy harmadik személy, az Ön beleegyezésével vagy más megengedett módon számunkra a szerződés előkészítésénél vagy a szerződéses viszony ideje alatt rendelkezésünkre bocsát, a következők: születési dátum ill. életkor, családi állapot, neme, foglalkozás, igazolvány adatai, bankkapcsolatok, jegyzésre- vagy képviseletre való jogosultság, a szerződés időtartama, felmondási idő vagy a személyére vonatkozó további olyan információk, amelyeket Ön saját maga tett nyilvánossá. Nem esnek ez alá a fogalom alá az adatvédelem szempontjából érzékeny adatok, mint pl. faji és etnikai származás, politikai vélemények, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti hovatartozás, genetikai vagy egészségügyi adatatok.

Nyomtatási adatok

Az Ön nyomtatási adatai: olyan adatok, amelyek a nyomtatási mintapéldány elkészítéséhez szükségesek. Ezeket az adatokat, az általunk elkészített nyomtatásra kész fájlokkal együtt a későbbi ismételt utánnyomásokhoz tároljuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy a nyomtatásra kész fájlok elkészítése költségekkel jár, és ezeket a költségeket a fájlok törlése utáni újbóli elkészítéskor kiszámlázzuk.

Megbízásra történő adatfeldolgozás

Akkor is, ha megbízott adatfeldolgozót bízunk meg, az Ön adatainak a védelméért mi felelünk. Európai Unión kívüli adatfeldolgozót csak akkor bízunk meg, ha az érintett harmadik ország rendelkezik az Európai Bizottság Megfelelőségi határozatával vagy ha alkalmas garanciákban vagy kötelezö érvényű intern adatvédelmi előírásokban állapodtunk meg az adatfeldolgozóval.

Mi töröljük

-az Ön törzsadatait és egyéb az Ön személyére vonatkozó adatokat a szerződéses viszony befejezése után, legkésőbb azonban valamennyi törvényesen előírt megőrzési kötelezettség megszünése után (pl. az UGB 212.§-a vagy a BAO 207.§-a szerint a mindenkor érvényes megfogalmazásukban).

UGB (Vállakozási Törvénykönyv) 212.§ megőrzési kötelezettség, megőrzési határidők

UGB - Vállakozási Törvénykönyv

A törvényhozás figyelembe vett ideje: 2018.05.25.

(1) A vállakozó köteles a könyveit, leltárait, nyitó mérlegeit, éves pénzügyi kimutatásait, beleértve a helyzetjelentéseket, a konszernkimutatásokat a konszernjelentésekkel együtt, a kapott üzleti leveleket, az elküldött üzleti levelek másolatait és a könyvelések nyugtáit az általa az UGB 190.§-a szerint vezetendő könyvekben (számviteli bizonylatok) hét évig rendszeresítve megőrizni: ezen túlmenően még addig, amíg azok jelentőséggel bírnak egy folyamatban lévő bírósági vagy hatósági eljárás során, amelyben a vállalkozónak peresfél állása van.

(2) Az időszak annak a naptári évnek a végétől kezdődik, amelyre az utolsó könyvi bejegyzés történt, amelyre a leltár készült, a nyitó mérleg és az éves pénzügyi kimutatás készült, a konszernkimutatás történt vagy az üzleti levelet megkapták vagy elküldték.

- Az Ön forgalmi adatait három hónapos határidőn belül a megtörtént fizetés után, amennyiben Ö nem élt írásbeli ellenvetéssel.

Kérjük vegye figyelembe, hogy egy folyamatban lévő eljárásban (ellenvetés, visszalépés, kifizetetlen számlák stb.) nem töröljük az Ön adatait.

- Az Ön tartalmi adatait, amennyiben írásban meghagyja, hogy jövőbeni szervíz és karbantartási tevékenységeket többé nem általunk kíván kiviteleztetni. Az írásbeliség azon okból szükségszerű, mert ezzel a felszólítással valamennyi adatbankot és szoftver-erőforrást visszavonhatatlanul el kell távolítanunk, és azt követően az adatok ismételt helyreállítása már nem lehetséges!!!!

Profiling

Automatizált adatfeldolgozóeljárásokat alkalmazunk termékeink és a szervíz jobbá tételéhez, a kapcsolatfelvétel jobb elősegítéséhez és a felhasználói magatartás elemzéséhez. Az ilyen eljárásokat profilingnak nevezzük. Részleteket a feldolgozáshoz a mindenkor megjelölt feldolgozási lépéseknél talál.

Az Ön adatainak a feldolgozása

Az Ön törzs-, forgalmi-, állomáshely-, és tartalmi adatait, a személyére vonatkozó egyéb adatokat valamint a felhasználói profilját a mindenkori szolgáltatásainknak a megtételéhez és elszámolásához, a szervízhez és a szerződés lebonyolításához dolgozzuk fel. Amennyiben Ön már ügyfelünk volt egy korábbi időpontban és mindig pontosan kiegyenlítette a számláit, akkor a szerződés befejezését követő 5 évig Önt, mint VIP ügyfelet tartjuk nyilván. Ebben az esetben nem kérünk be Önről hitelképességi kivonatot. Amennyiben nem szerepel nálunk VIP –ügyfélként, akkor az Ön által a bejelentkezés során rendelkezésünkre bocsátott törzsadatokat valamint a születési dátumát felhasználjuk ahhoz, hogy az Ön hitelképességéről információkat szerezzünk be egy gazdasági-hitelügynökségnél. Ebben az esetben a fentebb leírt profiling értelmében történő adatfeldolgozásról van szó, amelynél a megkeresett hitelügynökség a megelőzőleg említett adatok alapján becslést ad az Ön hitelképességére vonatkozóan. Ha az Ön hitelképessége alacsony vagy információk hiányoznak, akkor eltekinthetünk attól, hogy szerződést kössünk Önnel vagy pedig kiegészítőleges biztosítékot kérhetünk Öntől. Amennyiben ezzel szemben kifogása lenne, akkor kérjük, hogy használja egyszerűen a kapcsolattartási lehetőségeket és fejtse ki álláspontját. Ha Ön nem tartja be a szerződésbeli kötelezettségeit, akkor behajtó irodát bízhatunk meg. Ebben az esetben megelőzőleg egy közleményt kap, hogy állást tudjon ahhoz foglalni. Azok felől a gazdasági-hitelügynökségek felől, amelyekkel együtt dolgozunk, nálunk érdeklődhet, mert itt is történhetnek változások. Az Ön adatainak a fentebbi módon történő feldolgozása a velünk való szerződés megkötéséhez ill. teljesítéséhez szükséges. Ha nem vagy nem teljes mértékben bocsátja rendelkezésünkre ezeket az adatokat, akkor elképzelhető módon nem leszünk abban a helyzetben, hogy az Önnel szemben fennálló szerződésbeli kötelességünket teljesítsük vagy nem tudunk Önnel szerződést kötni. A számlainformációkat valamint egyéb személyre vonatkozó adatait olyan célzattal dolgozzuk fel, amely az eredeti feldolgozással összeegyeztethető, mégpedig hogy áttekintést kapjunk arról, hogy milyen érdekei fűződnek termékeink iránt és a szervízszolgáltatásink iránt, továbbá, hogy intern felhasználói kategóriát tudjuk hozzárendelni Önhöz. Erre építve tudunk Önhöz igazodó, az Ön felhasználói magatartásához szabott szervízteljesítéseket és kiegészítő szolgáltatásokat ajánlani. Amennyiben mégsem értene egyet az adatok ilyen jellegű feldolgozásával, ezalól mindenkor kivetetheti magát („Opt-out“). Kérjük küldjön ehhez egy formanélküli e-mailt az office@etivera.at címre.

Adatfeldolgozás

Amennyiben Ön beleegyezését adta nekünk, akkor az Ön adatait oly módon dolgozzuk fel, hogy

szerződéses viszonyunk befejezését követő három évig szervízteljesítéseinkre és kiegészítő szolgáltatásainkra irányuló információkat ill.

mások termékeire és szervízteljesítéseire irányuló információkat ajánlhatunk Önnek. Ennek során a következő kommunikációs csatornákat használjuk, amennyiben ezeket számunkra megnevezte: Telefon, e-mail, SMS, posta vagy Social Media csatornák. Az Ön törzsadatait és a személyére vonatkozó egyéb adatokat az alábbi szerződésbeli attribútumokkal együtt dolgozzuk fel, hogy abból messzemenőleges névtelen elemzést lehessen készíteni: Neme, postai irányítószáma, termékek és kategóriák, amelyeket az Ön felhasználói magatartása alapján rendelünk oda Önhöz.

Ezeknél a névtelenített adatelemzésneknél olyan módszerekről és elemzési technikákról van szó, amelyek gyakran a „Big Data“ fogalom alatt kerülnek összefoglalásra. Ennek során az Ön személyére történő visszkövetkeztetés kizárt. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a szervízszolgáltatásainkat bővítsük és az ajánlatainkat még inkább az Ön igényeihez igazítsuk. Az Ön adatait nem adjuk tovább „harmadik“ félnek.
Kérjük vegye figyelembe: A számunkra kinyilatkoztatott beleegyezését mindenkor visszavonhatja. Ehhez használja egyszerűen a kapcsolattartási lehetőségeinket. Az Ön beleegyezésének a visszavonása nem jár kihatással a szerződésbeli kötelezettségeink teljesítésére. Amennyiben visszavonja a beleegyezését, akkor az Ön adatait a fentebbi célokra többé már nem használjuk fel.

Az alábbi jogokat érvényesítheti az Ön adatainak a felhasználása tekintetében:

Tájékoztatás joga: Igazolást kérhet tőlünk arról, hogy és milyen terjedelemben dolgozzuk fel az Ön adatait.

Kapcsolat / Felelős:

ETIVERA Verpackungstechnik Kft. cég
Innovationspark 3
AT-8321 St. Margarethen
office@etivera.at

Kiigazítás joga: Amennyiben olyan személyére vonatkozó adatokat dolgozunk fel, amelyek nem teljesek vagy helytelenek, akkor mindenkor kérheti tőlünk azok kiigazítását ill. azok kiegészítését.

Törlés joga: Kérheti tőlünk a személyére vonatkozó adatokat törlését, amennyiben azokat jogosulatlanuk dolgoztuk fel vagy azoknak a feldolgozása aránytalan mértékben avatkozik be az Ön jogosan védelemre szoruló érdekeibe. Kérjük vegye figyelembe, hogy adottak lehetnek azonban olyan indokok, amelyek az azonnali törlést akadályozzák, pl. a törvényesen szabályozott megőrzési kötelezettség esetében.

Feldolgozás korlátozásának joga: Kérheti tőlünk az adatai feldolgozásának a korlátozását amennyiben

 • vitatja az adatok helyességét, éspedig olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatok helyességének a felülvizsgálatát,
 • az adatok feldolgozása jogosulatlan, Ön azonban a törlést elutasítja és ehelyett az adatok használatának a korlátozását kéri,
 • már nem szükségesek az adatok a fenti célokra, Önnek azonban szüksége van ezekre az adatokra jogi igényeinek az érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ellentmondással élt az adatok feldolgozásával szemben.

Ezt a jogot 2018.05.25-től kezdődően veheti igénybe.

Adatok átruházhatóságának joga: Kérheti tőlünk, hogy bocsássuk az Ön rendelkezésére strukturált, általánosan használatos és gépileg olvasható formában azokat az adatokat, amelyeket Ön tárolás céljából ránk bízott, amennyiben mi ezeket az adatokat egy az Ön által adott és visszavonható beleegyezés alapján vagy a közöttünk kötött szerződés teljesítéséhez feldolgozzuk és ez a feldolgozás automatizált eljárás segítségével történik. Ezt a jogot 2018.05.25-től kezdődően veheti igénybe.

Ellentmondás joga: Ha mi az Ön adatait közérdekű feladatok ellátásához, az államhatalom gyakorlásához dolgozzuk fel vagy a feldolgozásnál jogos érdekeink védelmének szükségességére hivatkozunk, akkor Ön ellentmondással élhet az adatok ilyen jellegű feldolgozásával szemben, amennyiben az Ön adatainak túlnyomórészt jogosan védelemre szoruló érdeke áll fenn. Külön indokok megadása nélkül mindenkor ellentmondással élhet a reklámok küldésével szemben.

Panasz joga: Ha Önnek az a meglátása, hogy az Ön adatainak a feldolgozásakor osztrák vagy európai adatvédelmi jogokat sértünk, kérjük lépjen velünk kapcsolatba, hogy tisztázni lehessen az esetleges kérdéseket. Önnek természetesen joga van ahhoz is, hogy panaszal éljen az osztrák adatvédelmi hatóságnál, 2018.05.25-től pedig az EU-n belül egy felügyelőhatóságnál is.

A jogok érvényesítése:

Amennyiben a fentebbi jogok egyikét kívánja velünk szemben érvényesíteni, kérjük egyszerűen használja a kapcsolattartási lehetőségeket (Mail: office@etivera.at).

Személyazonosság igazolása:
Kétely esetén kiegészítő információkat kérhetünk személyazonosságának az igazolása céljából. Ez az Ön jogainak és magánszférájának a védelmét szolgálja.

Jogok eltúlzott mértékű érvényesítése:
Amennyiben a fentebbi jogok egyikét nyilvánvalóan indokolatlanul vagy különösen gyakran érvényesíti, akkor ennek megfelelően ügyintézési díjat kérhetünk Öntől vagy megtagadhatjuk az Ön megbízásáinak a feldolgozását.

A hozzájárulás terjedelme:
Termékeinket és szervízszolgáltatásainkat két márkamegjelölés (ETIVERA Verpackungstechnik Kft. ill. az ETIVERA Etikettenproduktion Kft.) alatt kínáljuk. A beleegyezés ill az elállás mindig ugyanannak a márkának a termékeire és szervízszolgáltatásaira érvényes, amelyet Ön nálunk beszerez vagy beszerzett. Kérjük a kapcsolattartási lehetőségeken keresztül értesítsen minket arról, ha az Ön beleegyezése vagy ellentmondása egy másik márka termékeire vagy szervízszolgáltatásaira vonatkozik.

Kérjük tájékoztassa a közös felhasználókat (pl. munkatársakat vagy hozzátartozókat) az adataiknak a feldolgozásáról és továbbításáról az Önök hozzájárulásának a terjedelmében. Ne adja le számunkra a hozzájárulását, ha a munkatársak azzal nem értenének egyet.

Közreműködési kötelezettség:
Kérjük vegye figyelembe, hogy a Telekomunikációs törvény (TKG) 94.§-a szerint kötelesek vagyunk a törvényes rendelkezések szerint megkövetelt mértékben az üzenetek felügyeletének és az üzenettovábbítás adatairól történő tájékozatásnak a tekintetében együttműködni.

Érvényesség időtartama:
Az adatvédelmi nyilatkozat 2018.05.25-től érvényes és helyettesíti a mindenkor érvényes Általános üzleti feltételek adatvédelmi rendelkezéseit.

kapcsolat & tanácsadás e-mailben
barbara.belsoe@etivera.com
Szívesen látjuk Önt nálunk a bemutatótermünkben, AT-8321 St.Margarethenben.
A teremben lehetőség van a teljes árukészletünk megtekintésére, illetve a nagy szaktudású munkatársaink szívesen állnak az Ön rendelkezésére.
vásárlói támogatás visszaküldés gyors megrendelés kiállítóterem évi katalógus letöltések
Insights History